MySQL SvetHostingu.cz
phpMyAdmin - SSD Webhosting
Pro přístup k MySQL - 5.0, 5.1, 5.6
MariaDB - 10.3, 10.11
phpMyAdmin - SSD Multihosting
Pro přístup k MySQL 5.5, 5.6, 5.7
MariaDB - 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.11