MySQL SvetHostingu.cz
phpMyAdmin 5.x - SSD Webhosting
Pro přístup k MySQL - 5.0, 5.1, 5.6, MariaDB - 10.3
phpMyAdmin 5.x - SSD Multihosting
Pro přístup k MySQL 5.5, 5.6, 5.7, MariaDB - 10.3, 10.4, 10.5